baohiemxahoi.gov.vn:4545- ttk xà phòng ,(Kèm theo thòa thuân khung sô JŽ¶/TTK- GÐB ngày /5/2020 giõva Trung tâm Giám dinh BHYTvà Thanh toán da tuyên khu vvcphía Bãc våi Công ty côphân duvcphâm Hà Tây) ... Hài Phòng Häi Phòng I-Iài Phòng Häi Phòng I-Iài Phòng Häi Phòng Hung Yên 22030 26030 27004 30013 30301 30330 31005 31012 31019 31031 31142 31153baohiemxahoi.gov.vn:4545(Kèm theo thòa thuân khung sô JŽ¶/TTK- GÐB ngày /5/2020 giõva Trung tâm Giám dinh BHYTvà Thanh toán da tuyên khu vvcphía Bãc våi Công ty côphân duvcphâm Hà Tây) ... Hài Phòng Häi Phòng I-Iài Phòng Häi Phòng I-Iài Phòng Häi Phòng Hung Yên 22030 26030 27004 30013 30301 30330 31005 31012 31019 31031 31142 31153